Dobrodošli na Katedru porodične medicine

Članom 25 Pravila Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a na osnovu odluke Upravnog odbora Medicinskog fakulteta, broj 29-116/02 od 17.01.2002. godine konstituirana je Katedra za Porodičnu/obiteljsku medicinu. Članom 22 istih Pravila definiran je plan nastave iz predmeta Porodična/obiteljska medicina, po kojem se nastava organizira u XI semestru s fondom od osam sati sedmično, od čega tri teoretske i pet praktične nastave, te u XII semestru s ukupnim fondom sedam sati praktične nastave, u trajanju od petnaest sedmica u oba semestra. Po ovom nastavnom planu i programu predmet je obavezan za upisnu generaciju 2002./03. godine.

Ostale generacije studenata Medicinskog fakulteta, u proteklih pet školskih godina, okončale su predmet Porodična/obiteljska medicina u formi turnusne nastave, koja je realizirana tokom XII semestra, svake školske godine, s ukupnim fondom od 20 sati teoretske nastave i 105 sati praktične nastave. Studenti koji su uspjeno okončali ovaj vid nastave, koji je podrazumijevao praktičan rad u ordinacijama obiteljske medicine u jedinicama Domova zdravlja “Sarajevo” u Sarajevu u trajanju od tri radne sedmice od po sedam radnih sati, te javnu odbranu seminarskog rada na zadatu temu, vezano za neko oboljenje ili zdravstveni problem, aktuelan u porodičnoj zdravstvenoj zaštiti, bili su u obavezi položiti kolokvij iz predmeta Porodična/obiteljska medicina, koji je bio uvjet za odbranu diplomskog rada. U periodu od 2002. do 2007. godine Katedra je egzistirala kao Katedra za Porodičnu/obiteljsku medicinu u osnivanju, a kolegij Katedre inili su: prof. dr. Izet Mašić, asist. dr. Zaim Jatić i asist. dr. Ševala Karup. Odlukom Nastavno-naučnog vijeća od 19.7.2007. godine izabrani su novi saradnici: dr. Milan Mioković, dr. Amira Skopljak i dr. Almir Pašagić u svojstvu asistenata – saradnika u nastavi, dok je dr. Zaim Jatić imenovan u višeg asistenta na predmetu Porodična/obiteljska medicina. U svojstvu pridruženih članova Katedre za Porodičnu/obiteljsku medicinu imenovano je i 20 tutora, uglavnom specijalista Porodične/obiteljske medicine Domova zdravlja “Sarajevo” u Sarajevu, čija je uloga pomoći u realizaciji praktične nastave studentima medicine u jedinicama porodične medicine Domova zdravlja “Sarajevo”, Sarajevo na punktovima Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.