Home » Generalno » Historijat katedre

Historijat katedre

his1Porodična medicina u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju postojanja. Na Katedri za Socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite pri istoimenom institutu u periodu od 1976. do 1991. godine, u sklopu projekta “Sadržaj rada ljekara opće prakse u porodici i mjesnoj zajednici”, realizirana je nastava iz Porodične medicine kao sastavni dio djelatnosti Primarne zdravstvene zaštite. Projekat je realiziran uz finansijsku pomoć tadašnjeg Saveza zajednica zdravstvene zaštite BIH koji je finansirao rad četiri ljekarska tima, koji su pružali zdravsvenu zaštitu stanovništvu mjesnih zajednica Bjelave, Park i Višnjik (cca 8000 korisnika zdravstvene zaštite) u objektu Ogledne rejonske zdravstvene stanice (ORZS), locirane u ulici Koševska 6. Slični ogledni punktovi za pružanje porodične zdravstvene zaštite postojali su u Banjoj Luci i Mostaru. Između ostalog, studenti medicine su u ovim punktovima obavljali praktičnu nastavu iz Porodične medicine konceptom provođenja jednog djela radnog vremena u ambulantama ORZS tzv. “pasivnim čekanjem” pacijenata na pregled, te “aktivnim radom”, tj, odlazkom na teren – obavljanje kućnih posjeta, kućne njege, kućnog liječenja, aktivnog nadzora i polivalentne patronaſe. Pacijenti su opservirani “sistemom zakazivanja posjeta”, a organizacija se zasnivala na stručno koncipiranim optimalnim planovima i programima zdravstvene zaštite populacijskih i nozoloških grupa stanovnika. Također, svi pacijenti – korisnici zdravstvene zaštite pedantno su praćeni adekvatnom medicinskom dokumentacijom i evidencijom u specijalno kreiranoj bazi podataka izrađenoj u programskom jeziku CLIPPER, a svaki pacijent je posjedovao tzv. “Porodični karton”, kao univerzalni nosač podataka o njemu i njegovoj porodici.

his2Porodična medicina, kao nastavni predmet u posebnoj formi edukacije, započela se realizirati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1997. godine i to u formi tzv. “turnusne nastave” u 12. semestru studija u trajanju od četiri sedmice. Sadržaj turnusne nastave usvojen je od strane Dekanata Medicinskog Univerziteta u Sarajevu, a na bazi međudržavnog projekta Kanade i Bosne i Hercegovine, pod patronatom Kraljevog koledza u Ontariju, Kanada, a pod vodstvom profesora Geoffreya Hodgettsa i njegovih saradnika. U teoretsku i praktičnu realizaciju nastave uključeni su kao saradnici, odnosno imenovani od strane Dekanata u zvanju asistenata: Dr. Zaim Jatić, Dr. Ševala Karup i Dr. Emir Čengić. Plan i program nastave činili su 20 sati teoretske i 75 sati praktične nastave, koja se organizirala u Centrima za edukaciju iz Porodične medicine u jedinicama Domova zdravlja “Sarajevo” u Sarajevu.

Istovremeno, dodatna edukacija iz Porodične medicine, a pod patronatom Prof. Hodgettsa i saradnika, realizirala se u navedenim Centrima za edukaciju a prema planu i programu specijalizacije iz Porodične medicine utvrđenom u Pravilniku o porodičnoj/obiteljskoj medicini (Službene novine FBIH broj 07/99, 50/00 i 22/02, koji egzisitiraju u okviru katedri porodične/obiteljske medicine medicinskih fakulteta univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, te Sveučilista u Mostaru.

Na sjednicima Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanim 29.05.2003. i 05.06.2003. godine usvojeni su nastavni plan i program teoretske i praktične nastave iz predmeta Porodična medicina za period 2003. – 2006. godina, a koja će se realizirati kao turnusna nastava (20 + 75 sati) u 12. semestru studija u oktviru predmeta Socijalna medicina i Organizacija zdravstvene zaštite. Odlučeno je da odgovorni nastavnik za predmet bude Prof. Dr. Izet Mašić koji će realizirati teoretsku nastavu zajedno sa šefom Katedre Prof. Dr. Ajnijom Omanić, dok će pratične vježbe obavljati izabrani asistenti Dr. Zaim Jatić i Dr. Ševala Karup.

his3his4his6Pravilima Medicinskog fakulteta usvojenim februara mjeseca 2002. godine Katedra za Porodičnu medicinu egzisitira kao zasebna organizacijska jedinica. Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj 23.10.2002. godine imenovan je kolegij Katedre za Porodičnu medicinu (Rješenje o imenovanju kolegija Katedre u osnivanju broj: 29-2870-1/02 od 4.11.2002 godine), kojeg čine šefovi katedri: Socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite (Prof. dr. Ajnija Omanić), Interne medicine (Prof. dr. Mehmed Gribajčević), Ginekologije i akuserstva (Prof. dr. Idriz Bukvić), Pedijatrije (Prof. dr. Senka Dinarević-Mesihović) i Psihijatrije (Prof. dr. Abdulah Kucukalić), te odgovorni nastavnik na predmetu Porodična medicina (Prof. dr. Izet Mašić).

Na istoj sjednici Nastavno-naučnog vijeca imenovani su asistenti na predmetu Porodična medicina: Dr. Ševala Karup i Dr. Zaim Jatić (Rješenja broj: 29-2790/02 i 29-2791/02 od 28.10.2002. godine). Na ranijoj sjednici Nastavno-naučnog vjeća od 10.06.2002. godine (Rješenje broj: 29-1864/02 od 09.07.2002. godine imenovan je nastavnik na predmetu Porodična medicina – redovni profesor, Prof. dr. Izet Mašić.

his10
Generacija studenata 12. semestra školske 2004./2005. godine imala je priliku, prvi put u povijesti univerziteta u BiH, elektronski prijaviti ispit, te izvršiti provjeru postignutih rezultata. Također, svi studenti ove generacije pohranjeni su u elektronsku bazu podataka sa svojim osobnim identifikacijskim podacima i podacima o ostvarenim rezultatima u nastavi iz Porodične medicine.
his13
Slika studenata iz praktične sale na Katedri za Porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta 09.06.2005. godine donesena je odluka o organizaciji i realizaciji nastave iz predmeta Porodična medicina kojom se definirao plan i program nastave i način realizacije nastave i obavljanja ispita. Nastava se realizira prema nastavnom planu i programu koji je uglavnom baziran na programu Queen’s univerziteta Ontario u Kanadi pod vodstvom Prof. Geoffreya Hodgettsa, a u sklopu Projekta razvoja Porodične medicine u Bosni i Hercegovini, koji se realizira u sklopu interuniverzitetske saradnje univerziteta u Sarajevu i Ontariju, finansiranog od strane Svjetske banke i niza međunarodnih nevladinih organizacija.