Home » Novosti » Četvrti međufakultetski sastanak nastavnika Katedri Porodične/obiteljske/družinske/semejne medicine “Splitska inicijativa 2015”

Četvrti međufakultetski sastanak nastavnika Katedri Porodične/obiteljske/družinske/semejne medicine “Splitska inicijativa 2015”

[metaslider id=181]

U petak i subotu 17. i 18. aprila 2015 godine u Podgorici, Crna Gora, u organizaciji šefa Katedre za Porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, prof. dr. Ljiljane Cvejanov Kezunović, održan je 4. po redu međufakultetski skup nastavnika katedri Porodične/Obiteljske/Družinske/Semejne medicine iz zemalja ex-Jugoslavije.

Ovaj skup, nazvan “Splitska inicijativa” (iniciran od prof. dr. Igora Švaba, šefa Katedre Družinske medicine, Univerze u Ljubljani” 2011. godine, i koji je prvi put organiziran u Splitu 2012. godine, poprimio je tradicionalni karakter (poslije Splita, skupovi su organizirani u Ljubljani, 2013. godine, Zagrebu, 2014. godine, Podgorici, 2015. godine,  a sljedeći će biti organizirani u Skoplju, 2016. godine i Sarajevu, 2017. godine), čiji je osnovni cilj i zadatak okupljati nastavnike katedri da prezentiraju i razmijene svoja iskustva u organiziranju svih oblika edukacije (u dodiplomskoj, postdiplomskoj i kontinuiranoj edukaciji) iz naučne i akademske medicinske discipline u zemljama bivše Jugoslavije, ali i iskustva u organiziranju i realizacije Porodične/Obiteljske medicine u zdravstvenoj praksi.

Na konferenciji u Podgorici učestvovali su nastavnici katedri sa medicinskih fakulteta u Ljubljani, Zagrebu, Splitu, Beogradu, Skoplju, Mostaru, Sarajevu i Podgorici. Po jedan predstavnik sa navedinih fakulteta na ovogodišnjem, dobro organiziranom naučnom skupu, prezentirao je specifičnosti organiziranja nastave iz predmeta Porodična/Obilteljska medicina u svim oblicima edukacije, ali probleme realizacije Porodične/Obiteljske medicine u zdravstvenoj praksi, koji su očito evidentni, što je svaki od učesnika na svoj način izrazio. Iako ova medicinska disciplina vuče akademske korijene još iz šestdesetih godina prošlog stoljeća na bivšim jugoslovenskim prostorima, ipak se ona kao samostalna medicinska disciplina intenzivno počela razvijati (više ili manje intenzivno i kvalitetno) tek nakon što su se bivše jugoslovenske republike osamostalile, ali nakon što je gotovo cijela Evropa prihvatila Bolonjski koncept edukacije na univerzitetima.

U bogatim diskusijama većine učesnika međuakademskog skupa u Podgorici izražene su mnoge nedoumice vezane za koncepte, sadržaje, metode, metodologije realizacije teoretske i praktične nastave iz Porodične/Obiteljske medicine, te predložene mnoge druge pojedinosti i date inicijative da “Splitska inicijativa”, koja je definitivno odigrala pozitivnu ulogu u unapređenju nastavnog procesa, te pomogla u samoj realizaciji Porodične/Obiteljske medicine u zdravstvenoj praksi, preraste u jedan novi institicijski/institucionalni akadamski nivo. Zato je jednoglasno imenovana radna grupa koja će do novog skupa u Skoplju pripremiti sve zakonske i strateške dokumente, kako bi odluke koje budu donesene na budućim skupovima imale i obavezujući kakarter za sve katedre i njene nastavnike u poboljšanju svih vidova organiziranja i realizacije nastave i prakse iz oblasti Porodične/Obiteljske medicine.

Zaključeno je da skup dobije i novi naziv, da ima svoju web stranicu, te da se o svim prijedlozima, odlukama, aktivnostima, naučnim skupovima, naučnim projektima i istraživanjima, te publiciranju knjiga, članaka ili bilo kojih drugi publikacija iz ove oblasti transparentno mogu upoznati svi doktori koji rade u porodičnoj zdravstvenoj zaštiti. Prilog ovom tekstu je i Program skupa, te nekoliko slika koje su zabilježile ovaj dobro organiziran naučni skup u radnoj i ugodnoj atmosferi, uz liderstvo kolegice Ljuiljane Kezunović, te uz pomoć njenih saradnika, ali  i uz potporu dekana Medicinskog fakkulteta, akademika Gorana Nikolića i direktora Doma zdravlja u Podgorici.

Materijali

Komparativni prikaz programa edukacije

Program skupa “Splitska inicijativa”