Izvještaj za vježbe

Izvještaj za vježbe (MS WORD)

Teoretska nastava iz Porodične/Obiteljske medicine

Preuzimanje PDF-a:

Masic Izet – finalni – revidirani SILABUS iz predmeta Prodicna medicina – 10. 05. 2012

2014/15 – Spisak predavanja (XI zimski semestar, plan i program nastave iz 2002.)

Broj: 02-3-1-1505/14, Sarajevo,01.10.2014. godine.

S P I S A K  PREDAVANJA

Studenata opšte medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar  akademske 2014/15. godinu po planu i programu nastave iz 2002.godine

Spisak studenata nebolonja predavanja_Page_1Spisak studenata nebolonja predavanja_Page_2

Raspored praktičnih vježbi iz porodične medicine za studente XI semestra- 9.10.2014.

studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_1 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_2 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_3

pm-SP-EmailAddress

2013-2014

VJEŽBE – OD 16.12.2013- 03.01.2014. GODINE PO SLJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_13_14_Page_1 raspored_13_14_Page_2 raspored_13_14_Page_3 raspored_13_14_Page_4

 

2012-2013

VJEŽBE – SVAKE SRIJEDE OD 10.10.2012. GODINE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_12_13-1_Page_1 raspored_12_13-1_Page_2 raspored_12_13-1_Page_3

 

raspored_12_13-1_Page_4

Seminarski radovi

1. Primjer seminarskog rada iz PM-1

2. Primjer seminarskog rada iz PM-2

Anketni upitnici

1. Anketni upitnik za ispitivanje kvaliteta tretmana u bolnici 2011

2. Anketni upitnik za oboljele od hipertenzije

3. Anketni upitnik za ocjenu zadovoljstva

4. Anketni upitnik za otkrivanje rizika za DM

5. Anketni upitnik za ispitivanje učestalosti uzimanja opojnih sredstava

 

Historijat katedre

his1Porodična medicina u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju postojanja. Na Katedri za Socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite pri istoimenom institutu u periodu od 1976. do 1991. godine, u sklopu projekta “Sadržaj rada ljekara opće prakse u porodici i mjesnoj zajednici”, realizirana je nastava iz Porodične medicine kao sastavni dio djelatnosti Primarne zdravstvene zaštite. Projekat je realiziran uz finansijsku pomoć tadašnjeg Saveza zajednica zdravstvene zaštite BIH koji je finansirao rad četiri ljekarska tima, koji su pružali zdravsvenu zaštitu stanovništvu mjesnih zajednica Bjelave, Park i Višnjik (cca 8000 korisnika zdravstvene zaštite) u objektu Ogledne rejonske zdravstvene stanice (ORZS), locirane u ulici Koševska 6. Slični ogledni punktovi za pružanje porodične zdravstvene zaštite postojali su u Banjoj Luci i Mostaru. Između ostalog, studenti medicine su u ovim punktovima obavljali praktičnu nastavu iz Porodične medicine konceptom provođenja jednog djela radnog vremena u ambulantama ORZS tzv. “pasivnim čekanjem” pacijenata na pregled, te “aktivnim radom”, tj, odlazkom na teren – obavljanje kućnih posjeta, kućne njege, kućnog liječenja, aktivnog nadzora i polivalentne patronaſe. Pacijenti su opservirani “sistemom zakazivanja posjeta”, a organizacija se zasnivala na stručno koncipiranim optimalnim planovima i programima zdravstvene zaštite populacijskih i nozoloških grupa stanovnika. Također, svi pacijenti – korisnici zdravstvene zaštite pedantno su praćeni adekvatnom medicinskom dokumentacijom i evidencijom u specijalno kreiranoj bazi podataka izrađenoj u programskom jeziku CLIPPER, a svaki pacijent je posjedovao tzv. “Porodični karton”, kao univerzalni nosač podataka o njemu i njegovoj porodici.

his2Porodična medicina, kao nastavni predmet u posebnoj formi edukacije, započela se realizirati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1997. godine i to u formi tzv. “turnusne nastave” u 12. semestru studija u trajanju od četiri sedmice. Sadržaj turnusne nastave usvojen je od strane Dekanata Medicinskog Univerziteta u Sarajevu, a na bazi međudržavnog projekta Kanade i Bosne i Hercegovine, pod patronatom Kraljevog koledza u Ontariju, Kanada, a pod vodstvom profesora Geoffreya Hodgettsa i njegovih saradnika. U teoretsku i praktičnu realizaciju nastave uključeni su kao saradnici, odnosno imenovani od strane Dekanata u zvanju asistenata: Dr. Zaim Jatić, Dr. Ševala Karup i Dr. Emir Čengić. Plan i program nastave činili su 20 sati teoretske i 75 sati praktične nastave, koja se organizirala u Centrima za edukaciju iz Porodične medicine u jedinicama Domova zdravlja “Sarajevo” u Sarajevu.

Istovremeno, dodatna edukacija iz Porodične medicine, a pod patronatom Prof. Hodgettsa i saradnika, realizirala se u navedenim Centrima za edukaciju a prema planu i programu specijalizacije iz Porodične medicine utvrđenom u Pravilniku o porodičnoj/obiteljskoj medicini (Službene novine FBIH broj 07/99, 50/00 i 22/02, koji egzisitiraju u okviru katedri porodične/obiteljske medicine medicinskih fakulteta univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, te Sveučilista u Mostaru.

Na sjednicima Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanim 29.05.2003. i 05.06.2003. godine usvojeni su nastavni plan i program teoretske i praktične nastave iz predmeta Porodična medicina za period 2003. – 2006. godina, a koja će se realizirati kao turnusna nastava (20 + 75 sati) u 12. semestru studija u oktviru predmeta Socijalna medicina i Organizacija zdravstvene zaštite. Odlučeno je da odgovorni nastavnik za predmet bude Prof. Dr. Izet Mašić koji će realizirati teoretsku nastavu zajedno sa šefom Katedre Prof. Dr. Ajnijom Omanić, dok će pratične vježbe obavljati izabrani asistenti Dr. Zaim Jatić i Dr. Ševala Karup.

his3his4his6Pravilima Medicinskog fakulteta usvojenim februara mjeseca 2002. godine Katedra za Porodičnu medicinu egzisitira kao zasebna organizacijska jedinica. Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj 23.10.2002. godine imenovan je kolegij Katedre za Porodičnu medicinu (Rješenje o imenovanju kolegija Katedre u osnivanju broj: 29-2870-1/02 od 4.11.2002 godine), kojeg čine šefovi katedri: Socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite (Prof. dr. Ajnija Omanić), Interne medicine (Prof. dr. Mehmed Gribajčević), Ginekologije i akuserstva (Prof. dr. Idriz Bukvić), Pedijatrije (Prof. dr. Senka Dinarević-Mesihović) i Psihijatrije (Prof. dr. Abdulah Kucukalić), te odgovorni nastavnik na predmetu Porodična medicina (Prof. dr. Izet Mašić).

Na istoj sjednici Nastavno-naučnog vijeca imenovani su asistenti na predmetu Porodična medicina: Dr. Ševala Karup i Dr. Zaim Jatić (Rješenja broj: 29-2790/02 i 29-2791/02 od 28.10.2002. godine). Na ranijoj sjednici Nastavno-naučnog vjeća od 10.06.2002. godine (Rješenje broj: 29-1864/02 od 09.07.2002. godine imenovan je nastavnik na predmetu Porodična medicina – redovni profesor, Prof. dr. Izet Mašić.

his10
Generacija studenata 12. semestra školske 2004./2005. godine imala je priliku, prvi put u povijesti univerziteta u BiH, elektronski prijaviti ispit, te izvršiti provjeru postignutih rezultata. Također, svi studenti ove generacije pohranjeni su u elektronsku bazu podataka sa svojim osobnim identifikacijskim podacima i podacima o ostvarenim rezultatima u nastavi iz Porodične medicine.
his13
Slika studenata iz praktične sale na Katedri za Porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta 09.06.2005. godine donesena je odluka o organizaciji i realizaciji nastave iz predmeta Porodična medicina kojom se definirao plan i program nastave i način realizacije nastave i obavljanja ispita. Nastava se realizira prema nastavnom planu i programu koji je uglavnom baziran na programu Queen’s univerziteta Ontario u Kanadi pod vodstvom Prof. Geoffreya Hodgettsa, a u sklopu Projekta razvoja Porodične medicine u Bosni i Hercegovini, koji se realizira u sklopu interuniverzitetske saradnje univerziteta u Sarajevu i Ontariju, finansiranog od strane Svjetske banke i niza međunarodnih nevladinih organizacija.

Teme seminarskih radova 2012

Ime Teme seminarskih radova iz Porodicne medicine
Ahmedspahić Mirza Organizacija rada u ambulanti porodične medicine
Alić Mahir Razlozi zbog kojih se pacijenti naručuju/nenaručuju na p. U amPM
Arnautović Amir Pacijenti-hipertoničari u timu PM koji imaju regulisane vrij. TA
Bašić Mirza Pacijenti sa PTSP u timu PM
Bektešević Haris Pacijenti sa anksozno-depresivnim poremećajem u timu PM
Berberović Jasmin Pacijenti sa gonartrozom u timu PM
Bešlagić Amina Pacijenti sa karcinomom u jednom timu PM
Bešlija Azra Pacijenti sa šećernom bolesti u jednom timu PM
Bevrnja Ilhana Hronični pacijenti u jednom timu PM koji su vakcinisani pr.gripa
Bjelošević Sonja Pacijenti sa osteoporozom u timu PM
Brkić Elma Najčešće akutne bolesti u ambulanti PM
Bukvica Emira Pacijenti sa HTA koji su uradili pregled Fundusa oculi
Bungur Sabina Pacijenti sa Infarctom miocarda u dva tima PM
Čehajić Nerminka Pacijenti u timu PM koji zahtijevaju kućnu njegu
Čelebić Aida Pacijenti sa cervikalnim bolnim sindromom u timu PM
Čizmić Omar-Vedran Pacijenti sa HOPB u timu PM
Delić Dževad Pacijenti sa adenoma periuretrale u timu PM
Direk Amra Evidencija pregleda dijabetičkog stopala u timu PM
Dishallari Ilirjan Učestalost hroničnih bolesti lica treće dobi u timu PM
Dukić Amela Pacijenti sa lumbo-sakralnim bolnim sidromom
Duvnjak Dejan Učestalost skolioza pacijenata od 15-19g.u tri tima PM
Džihić Ema Pacijenti sa RA u timu PM
Eškić Ajiša Učestalost psihičkih oboljenja u porodici u timu PM
Gafurović Lamija Pacijenti sa Hepatitisom B i C u timu PM
Gashi Aldina Evidencija pušačkog statusa kao riziko faktora u med.kartonu
Gazić Miralem Pacijenti sa bolnim ramenom u timu PM
Gorčević Semir Razlozi zbog kojih pacijenti koriste benzodiazepine u timu PM
Gujić Enis Učestalost glaukoma kod pacijenata porodičnog ljekara
Hrnjić Amela Pacijenti sa karcinomom dojke u timu PM
Humačkić Nina Učestalost vertiga u ambulanti porodičnog ljekara
Ibrahimović Amina Evidencija papa testa u medicinski karton
Islamović Admir Pacijenti sa GERBOM u timu PM
Jusić Omer Primjena lijekova za spavanje kod pacijenata u timu PM
Kamenarević Azra Evidencija mamografije u medicinski karton
Kamiš Mirela Pacijenti sa ICV u timu PM
Karavdić Belma Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u med.karton
Kovačević Elmedina Najčešća primjena antihipertenziva u amb. Porodičnog ljekara
Krečo Azra Evidencija ginekološke anamneze u med.karton
Kruša Enes Gojaznost kao riziko faktor u amb.porodičnog ljekara
Kržalić Dijana Dijabetička polineuropatija u amb.porodičnog ljekara
Kukić Armina Primjena acetilsalicilne kiseline kod dijabetičara pacijenata PM
Kurspahić Ermina Evidencija BMI kod hipertoničara u med. karton
Lisić Besima Broj izbjeglih i raseljenih lica u timu PM
Ljuhar Kenan Evidencija alkoholnog statusa u medicinski karton
Makarević Asim Pacijenti registrovani narkomani u tri tima PM
Makera Milana Evidencija BMI kod dijabetičara u med.karton
Mehić Kenan Vertigo-lijekovi kiji izazivaju vertigo
Mehmedović Elvedin Prevencija saobraćajnih nesreća
Memović Enka Adolescentna kriza
Milišić Selma Najčešći dermatološki problemi u u ambulanti porodičnog ljekara
Mimić Subhija Herpes zoster
Muhić Aldina Najčešći razlozi za insomniju u ambulanti porodičnog ljekara
Mukanović Azra Terapija osteoporoze
Muminović Amela Neurološki pregled pacijenta u ambulanti porodičnog ljekara
Muslić Diela HIV-infekcija
Muslić Edi Problemi narkomanije u ambulanti porodičnog ljekara
Nadarević Mirsada Maligni melanom u ambulanti PM-prikaz slučaja
Obeji Ahmed Perniciozna anemija
Omanović Nađa Tumori mokraćnog mjehura
Osmanović Jasna Febrilne konvulzije kod djece
Panić Jovana Tonzilofaringitisi u ambulanti porodičnog ljekara
Pepić Feka Virusne infekcije gornjeg respiratornog sistema u PM
Rašić Admir Atopični dermatitis
Rustempašić Amela Povrede glave kod djece
Salić Jasmina Depresija i tjelesne bolesti u ambulanti porodičnog ljekara
Saračević Sanjin ACE.inhibitori u terapiji hipertenzije
Sejdić Anida Varičele
Smajlović Ajdin Parotitis epidemica u ambulanti porodičnog ljekara
Softić Merima Maligni tumor kolona-prikaz slučaja
Spahić Eldina Uzroci padova kod starijih pacijenata-uloga tima PM
Šalinović Matija Akne vulgaris-slučajevi
Tahirović Anisa Pacijenti sa osteoartritisom u PM
Tanjić Meliha Evidencija alkoholnog statusa pacijenata u medicinski karton
Verem Anida Najčešće propisivani lijekovi za terapiju šećerne bolesti u PM
Vrabac Emina Pacijenti sa šećernom bolesti koji su uradili pregled Fundus oculi
Zagić Edina Riziko faktori za nastanak osteoporoze kod pacijenata PM
Zjajo Denis Tretman renalnih kolika u ambulanti porodičnog ljekara
Pregled dojke
Lijekovi koji uzrokuju urinarnu inkontinenciju
Pušenje kao riziko faktor
Vakcina protiv gripa-prednosti i nedostaci
Gojaznost kod školske djece
Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u medicinski karton
Prevencija karcinoma grlića materice-uloga tima PM
Cilj općeg menadžmenta kod dijabetičara
Gojaznost kao riziko faktor
Urinarne infekcije
Sideropenijska anemija-tretman porodičnog ljekara
Kronova bolest-prikaz slučaja
Pregled dijabetičkog stopala
Uzroci bola u grudima
Menadžment simptoma u palijativnoj njezi
Rad patronažne sestre u timu porodične medicine
Infarkt miokarda-menadžment u ambulanti porodične medicine
Hernia hiatalis-slučajevi
Tretman dispepsije u ambulanti PM
Tretman hemoroida u ambulanti PM
Hronična srčana insuficijencija
Tretman bolesti oka u ambulanti porodične medicine
Angina pectoris-slučajevi
Pacijenti na hemodijalizi u timu PM-slučaj
Težak pacijent u ambulanti PM-slučaj
Pneumonije
Hronični bronhitis-slučaj
Karcinom laringsa-slučaj
Dijabetička retinopatija
Palijativna njega
Karcinom želuca
Tretman gastroenterocolitisa u ambulanti PM
Značaj dobrih komunikacijskih vještina porodičnog ljekara
Najčešće glavobolje u ambulanti PM
Značaj kućnih posjeta tima PM
Tretman bilijarnih kolika u ambulanti PM
Tretman pacijenata sa bolom u abdomenu u ambulanti PM
Shizofrenija
Bol u peti kod pacijenata PM
Pregled pacijenta sa povredom stopala
Menadžment pacijenata sa HOPB
Tumori uterusa
Periartritis humeroskapularis u ambulanti PM-prikaz slučaja
Sistem naručivanja u ambulanti PM
Tumori prostate
Tretman temperatura kod djece u ambulanti PM
Menadžment pacijenta sa hipertenzijom u ambulanti PM
Organizacija kućnih posjeta tima PM za pacijente “vezane za kuću”